Start konkursy Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji Muzeum…
POWRÓT

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji Muzeum - Domu Rodziny Pilcekich w Ostrowi Mazowieckiej

Termin składania prac: 27.05.2017

Ogłoszenie o konkursie  na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum - Domu Rodziny Pileckich  w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Nazwa i siedziba Zmawiającego:                                                                                                      
 
Muzeum-Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)                                                                                     
 ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka

II. Klasyfikacja wg CPV                                                                                           

- 71420000-8 - architektoniczne usługi zagospodarowania terenu;
- 71221000-3 - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych;
- 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego                                                                     

III. Forma Konkursu:

Otwarty, realizacyjny, jednoetapowy

IV. Przedmiot i zadanie konkursu                                                                                                   
1.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji  przebudowy  domu mieszkalnego z jego  rozbudową  i zmianą sposobu użytkowania na cele Muzeum – Domu Rodziny Pileckich, położonego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 4,  działka ewid. nr 2338/2  z obrębu 0001, w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka uchwalonym 28.12.2012 r., w części MN/U-30 przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.                                                                                                                                    
2. Zadaniem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy projektowej, w oparciu o którą  będzie można przygotować pełną dokumentację projektową umożliwiającą realizację   inwestycji.

V. Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu                                                         
1.
Uczestnikiem konkursu może być:
   a) osoba fizyczna,
  b) osoba prawna,
  c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
  która złoży wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie i spełni wymagania
  określone w Regulaminie konkursu, rozdz. III pkt 2 i 3.

2. Wnioski o dopuszczenie w konkursie i wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz wniosku wg zał. nr F.1 do Regulaminu

- Dokument pełnomocnictwa wg zał. nr F.2 lub F.3 do Regulaminu

VI. Zawartość i forma pracy konkursowej

1.Część graficzna - 2 (max.3) plansze 100x70 cm w układzie pionowym                                      
2. Część opisowa - Zeszyt w formacie A4 w 3 egzemplarzach
3. Płyta CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej  z zakresem z pkt. 1 i 2.

VII. Kryteria oceny prac konkursowych

         Kryterium przestrzenne: waga 45%.

         Kryterium funkcjonalne: waga 35%.

         Kryterium ekonomiczne: waga 20 %

VIII. Harmonogram Konkursu
1. Ogłoszenie Konkursu - 26.04.2017 r.

         2. Składanie wniosków o dopuszczenie w konkursie – do 10.05.2017 r.

3. Wyniki kwalifikacji do konkursu - 12.05.2017r.
4. Składanie pytań przez zainteresowanych uczestnictwem w Konkursie – do 19.05.2017r.
5. Udzielenie odpowiedzi na pytania – do 22.05.2017r.
6. Składanie/nadsyłanie prac konkursowych – do 23.06.2017r.
7. Ogłoszenie wyników konkursu – do 3.07.2017 r.

IX. Jury konkursu i  nagrody                                                                                                           
1. Jury Konkursu:                                                                                                               
- Magdalena Gawin - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa               Narodowego, Generalny Konserwator  Zabytków – Przewodnicząca Jury                                   
-  Maciej Miłobędzki – architekt SARP, zastępca  Przewodniczącej                                                                   
-  Jan Ołdakowski  – Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego                                            
-  Mariusz Ścisło – architekt, Prezes  SARP                                                                                   
-  Andrzej Pilecki – członek rodziny Pileckich  
-  Jerzy Bauer – Burmistrz  Miasta Ostrów Mazowiecka                                                            
-  Jan Kucza-Kuczyński – architekt SARP, pełnomocnik do spraw inwestycji, sędzia referent,  Zastępca Sędziego:
- Adam Radomski – architekt, doradca Burmistrza ds. architektury i urbanistyki                                                                                               

 2.  Pula nagród wynosi 50 000 zł, I nagroda – min. 15 000zł, II nagroda 12 000 zł, III nagroda  8000 zł oraz wyróżnienia.

X. Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie: http://www.muzeum.ostrowmaz.pl/index.php?id=107&zoom=16   oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 74644-2017.

DODAJ KONKURS

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

UTWÓRZ PORTFOLIO

WYRÓŻNIJ PORTFOLIO

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved