Start konkursy Konkurs urbanistyczno-architektoniczny - opracowanie…
POWRÓT

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny - opracowanie koncepcji przedsięwzięcia publicznego pn. „przekształcenie i renowacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku”

Termin składania prac: 14.03.2014

Gmina Miejska Turek z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Kaliskiej 59, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. (63) 289 61 00, telefaks: (63) 289 61 59, adres internetowy: www.bip.miastoturek.pl – ogłasza jednoetapowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny, dotyczący:

OPRACOWANIA KONCEPCJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PUBLICZNEGO PN. „PRZEKSZTAŁCENIE I RENOWACJA CENTRALNYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH MIASTA TURKU”, NA TERENIE DZIAŁEK O NR GEODEZYJNYCH: 514/1, 416/1, 433, 434/1, 601, 603, 604/3, 501/1, 500, 528/9, 534, 582/1, 593/5, 484, 307, 619, 551, 444 I 501/2 W MIEJSCOWOŚCI TUREK – OBRĘB „A”.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU:
Celem konkursu jest wybranie najlepszej koncepcji przedsięwzięcia publicznego pn. „Przekształcenie i renowacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku” na terenie działek o nr geod.: 514/1, 416/1, 433, 434/1, 601, 603, 604/3, 501/1, 500, 528/9, 534, 582/1, 593/5, 484, 307, 619, 551, 444 i 501/2 w miejscowości Turek – obręb „A”, która uwzględni dorobek publicznych debat i przeprowadzonych warsztatów oraz nakreśli docelowy kształt urbanistyczno-architektonicznego przekształcenia centralnie położonych publicznych przestrzeni m. Turku, łącznie z obrazem optymalnej formy galanterii ulicznej i małej architektury, w powiązaniu z istniejącym układem funkcjonalno-przestrzennym i komunikacyjnym centrum miasta. 
Klasyfikacja przedmiotu konkursu według nomenklatury Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH: 
Uczestnicy konkursu dopuszczeni do udziału w konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych, mogą składać prace konkursowe w terminie do dnia 14 marca 2014 r., do godziny 14:00, osobiście, pocztą lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski - Biuro Gospodarki Przestrzennej, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek. 


RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD W KONKURSIE:
Zamawiający przewiduje przyznanie nagród pieniężnych w łącznej wysokości 70.000 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy).
Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:
I nagroda – 40.000 PLN
II nagroda – 20.000 PLN
III nagroda – 10.000 PLN

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z UCZESTNIKAMI KONKURSU: 
1) Kierownik Biura Gospodarki Przestrzennej Urszula Kucharska, pok. nr 104, adres e-mail:barbara.kucharska@miastoturek.pl, nr telefonu: 63 289 61 84, nr telefaksu: 63 289 61 59 – w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu konkursu;
2) Sekretarz Organizacyjny Sylwia Wojtczak, Biuro Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 104, adres e-mail: sylwia.wojtczak@miastoturek.pl, nr telefonu: 63 289 61 86, nr telefaksu: 63 289 61 59 – w sprawach organizacyjnych dotyczących procedury konkursu;
3) Zbigniew Misiek, Biuro Zamówień Publicznych, p. 122, adres e-mail:zbigniew.misiek@miastoturek.pl, nr telefonu: 63 289 61 17, nr telefaksu: 63 289 61 59 – w sprawach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Turku, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:15 do 15:15. 

 

DODAJ KONKURS

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

UTWÓRZ PORTFOLIO

WYRÓŻNIJ PORTFOLIO

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2020 Architekci.pl All Rights Reserved