Start konkursy Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego…
POWRÓT

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi

Termin składania prac: 31.08.2017

 

OGŁOSZENIE

o konkursie

na opracowanie koncepcji zagospodarowania

Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz

powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi

KONKURS  SARP  NR  971

data ogłoszenia: 30 marca 2017 roku

ZAMAWIAJĄCY

 NAZWA I ADRES: Miasto Leszno - Urząd Miasta Leszna, Wydział Architektury, Planowania

 Przestrzennego i Budownictwa,  ul. Jana Pawła II 21,  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie,             

 tel. 65 529 81 00, fax. 65 529 81 31

 

Adres strony internetowej Zamawiającego:  www.bip.leszno.pl

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu, 61-772 Poznań, Stary Rynek 56, tel./fax +48 / 61 852 00 20

    Adres strony internetowej konkursu: http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-place-leszno

 

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

Nazwa nadana konkursowi przez Zamawiającego:

Konkurs na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi.

 

Przedmiot konkursu:

Obszar opracowania  konkursowego jest częścią historycznego układu urbanistycznego miasta Leszna objętego ochroną konserwatorską i znajduje się na terenie objętym obowiązującym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ideą konkursu jest próba stworzenia koncepcji „trzech rynków”, jako zintegrowanej przestrzeni publicznej centrum miasta Leszna o zróżnicowanym charakterze: Rynek (salon miejski) – plac Jana Metziga (wypoczynek i rekreacja) – Nowy Rynek (usługi i handel).

Przedmiotem  konkursu  jest opracowanie  koncepcji  urbanistyczno - architektonicznej i programowo - przestrzennej  rewitalizacji fragmentu śródmieścia Leszna w zakresie zagospodarowania placu Jana Metziga i Nowego Rynku wraz z częścią ciągu drogowego Alei Zygmunta Krasińskiego, jako elementu będącego powiązaniem przestrzenno – funkcjonalnym miedzy tymi placami.

Zamawiający oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno - funkcjonalnych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przestrzeni dla ruchu, handlu, spotkań i rekreacji, stanowiących wspólną przestrzeń dla aktywności społeczno - kulturalnej miasta.

 

Cel  konkursu:

Celem konkursu jest uzyskanie  spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru fragmentu centrum miasta Leszna. Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne łącząc optymalnie aspekty funkcjonalne, estetyczne, użytkowe i komunikacyjne tworzące atrakcyjną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń śródmiejską o zróżnicowanym charakterze. Proponowane rozwiązania winny umożliwiać jak najwięcej interakcji pomiędzy przyszłymi użytkownikami tego obszaru.      

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno - użytkowym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru objętego konkursem i jego otoczenia. Autorowi najlepszej koncepcji zostaną powierzone dalsze prace projektowe na podstawie pomyślnie przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6, 71222000-0, 71240000-2, 71420000-8

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  

nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem konkursu. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy konkursu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 tej ustawy, dotyczące posiadania  uprawnień do projektowania. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik, a w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, przynajmniej jeden posiada aktualne uprawnienia budowlane w specjalności  architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i jest członkiem Izby Architektów RP (posiada kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach; posiada kompetencje lub uprawnienia nieograniczonego prawa wykonywania zawodu architekta - projektanta wiodącego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania). O dopuszczenie do udziału w konkursie może ubiegać się Uczestnik konkursu, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania – dostępny na stronach

     http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-place-leszno

     www.bip.leszno.pl

PROCEDURA

Kryteria oceny prac konkursowych:

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem formalnym i merytorycznym wg zgodności z przedmiotem i celem Konkursu. I tak ocenie będą podlegały:

 1. Walory urbanistyczno-architektoniczne (kompozycyjno - przestrzenne) -  50% (50 pkt.)

 2. Walory funkcjonalno- użytkowe  - 30% (30 pkt.)

 3. Ekonomika  i  realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych  - 20% (20 pkt.)

Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej.

 

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

Przewodniczący Sądu

- dr arch. Maciej Hawrylak – SARP Wrocław, Dolnośląska OIA RP

Sędzia referent

- arch. Grzegorz Cencek – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

Członkowie

- arch. Maciej Kubiak –  Naczelnik Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Architekt Miejski - UM Leszna, Wielkopolska OIA RP 
- mgr Maciej Urban – Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie 
- mgr inż. Dominik Kaźmierczak – Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie
- mgr Beata Nawrocka – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju – UM Leszna, Kierownik projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”
- dr Norbert Sarnecki – artysta rzeźbiarz
- arch. Michał Kapturczak – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
- arch. Przemysław Woźny – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

 

Zastępca sędziego

- arch. Bartosz Adamczak – Podinspektor  ds. rewitalizacji  w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzego i Budownictwa – UM Leszna, Wielkopolska OIA RP
- arch. Aleksandra Kornecka – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

 

Sekretarz Konkursu

- arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

 

TERMINARZ KONKURSU

        Ogłoszenie Konkursu

 30 marca 2017 r.

Składanie pytań w sprawach formalnych

               do  25 kwietnia 2017 r.

Odpowiedzi na  pytania w sprawach formalnych

do  28  kwietnia 2017 r.

(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)

 

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

 

do 11 maja 2017 r.

Ogłoszenie o kwalifikacji Uczestników Konkursu

26  maja 2017 r. 

Składanie pytań w sprawach merytorycznych

do 30 czerwca 2017 r.

Odpowiedzi na pytania w sprawach merytorycznych

do 5 lipca 2017 r.

(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)

 

Składanie prac konkursowych

31 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu,

dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac 

 

29 września 2017 r.

Wystawa pokonkursowa

 

od  29 września-17października 2017r.  

 

NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród:

1.        Sąd Konkursowy w oparciu o oceny prac konkursowych przyzna nagrody i wyróżnienia. Suma nagród i wyróżnień pieniężnych łącznie wynosi 95.000 zł brutto.

2.       Zamawiający  przewiduje następujący podział nagród:

a)     I nagroda – kwota brutto 40.000  złotych  oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie pracy konkursowej

b)     II nagroda  - kwota brutto 30.000  złotych

c)     III nagroda - kwota brutto 15.000  złotych

d)     dwa wyróżnienia – kwota brutto po 5.000 złotych

3.      Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, liczby i wysokości nagród i wyróżnień w ramach łącznej puli pieniężnej w zależności od ilości i poziomu prac konkursowych.

 

arch. Katarzyna Wrońska

SARP Oddział w Poznaniu

Sekretarz Organizacyjny Konkursu

DODAJ KONKURS

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

UTWÓRZ PORTFOLIO

WYRÓŻNIJ PORTFOLIO

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved