Start aktualności Współczesne zagrożenia ogrodów zabytkowych - konferencja,…
POWRÓT

Współczesne zagrożenia ogrodów zabytkowych - konferencja, 5-7 listopada Kraków

31.10.2014
Źródło: www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl

Zakład  Sztuki  Ogrodowej  i Terenów  Zielonych Instytut Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie zapraszają do wzięcia udziału w XXI konferencji naukowej w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej. Zgodnie z ubiegłorocznymi ustaleniami, proponowana problematyka tegorocznego spotkania, które odbędzie się w dniach 5-7 listopada 2014 r. , dotyczyć będzie: Współczesnych zagrożeń ogrodów zabytkowych.

Ogrody zabytkowe stanowią znaczącą część dziedzictwa kulturowego każdego narodu. Dlatego też w tym roku chcemy pochylić się nad problematyką istotną dla zachowania tego typu terenów zieleni urządzonej - zagrożeniami na jakie są narażone. Wydaje się bowiem, że współczesny stan wielu ogrodów zabytkowych nie jest zadowalający, mimo ciągłych prac badawczych i konserwatorskich, a wiele obszarów o charakterze historycznym ulega negatywnym przekształceniom lub też całkowitej likwidacji.

Zagrożenia dotykające zieleni zabytkowej wynikają z wielu bodźców związanych z charakterem ogrodu oraz planowaną, lub nie, działalnością człowieka. Z jednej strony mogą to być kwestie „historyczności”, walorów, lokalizacji, sąsiedztwa, wielkości czy funkcji – „podatności” ogrodu na przekształcenia, z drugiej – przemiany środowiska naturalnego, niewłaściwej opieki, ochrony, pielęgnacji, a także czynników związanych z aspektami rozwoju tkanki miejskiej, infrastruktury drogowej, także innymi, powiązanymi z uwarunkowaniami ekonomicznymi czy prawnymi. Bardzo często problemy dotykające ogrodów zabytkowych wynikają z niewiedzy co do ich wartości historycznej, kulturowej czy przyrodniczej, a pośrednio z braku odpowiednich badań, studiów czy analiz, pozwalających na działania popularyzatorskie, zarówno wśród lokalnych społeczności, jak i szerszych odbiorców i potencjalnych użytkowników.

Celem konferencji będzie przede wszystkim określenie charakteru zagrożeń i kierunku ich oddziaływania. Identyfikacja zagrożeń w stosunku do zieleni zabytkowej stanie się punktem wyjścia do znalezienia sposobu przeciwdziałania im, jak również będzie pomocne dla ochrony i zachowania jej wartości. Przedstawienie współczesnych przykładów zagrożeń, sposobów ich właściwych rozwiązań zarówno w aspektach prawnych, ustawowych jak i przyrodniczych, kompozycyjnych, projektowych i pielęgnacyjnych. współtworzące zarówno struktury urbanistyczne jak i obszary krajobrazów otwartych, będzie także istotną częścią problematyki konferencyjnej.

Zapraszamy Państwa do włącznie się w tą trudną, ale istotna tematykę, poprzez wymianę doświadczeń studialnych, koncepcyjnych i realizacyjnych, w tym konserwatorskich oraz dyskusję dotyczącą obecnego stanu, problemów i zagrożeń zieleni zabytkowej i historycznej. Zachęcamy do udziału specjalistów z zakresu historii sztuki ogrodowej, dendrologii stosowanej, projektantów architektury krajobrazu, przedstawicieli urzędów oraz wszystkich, którzy profesjonalnie lub amatorsko zajmują się wskazanymi zagadnieniami.

Po raz kolejny zapraszamy również do aktywnego udziału studentów, także do wygłaszania referatów w ramach sesji towarzyszącej (studenckiej), zaplanowanej na 5 listopada 2014 roku (środa). Najlepsze wystąpienia zostaną nagrodzone możliwością opublikowania powiązanych z nimi referatów w Czasopiśmie Technicznym.

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty studialne nt. „Zieleń Krakowa - zagrożenia” oraz inne wydarzenia związane bezpośrednio z podejmowaną tematyką. Więcej http://architektura-krajobrazu.pk.edu.pl/index.php/aktualnoci/aktualnoci/1-konferencje/172-ogrodowa2014


Autor:

Iwona Kluza
iwona.kluza@gmail.com


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved