Start aktualności Tarcza Antykryzysowa 6.0 – prawo do wsparcia dla osób…
POWRÓT

Tarcza Antykryzysowa 6.0 – prawo do wsparcia dla osób świadczących pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu

21.01.2021

Dzięki staraniom Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w Tarczy Antykryzysowej 6.0 zostały zamieszczone przepisy dotyczące wsparcia osób świadczących pracę wyłącznie w oparciu o umowy cywilnoprawne.
Do wsparcia będą mieć prawo m.in. realizujący usługi w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu.

Aby uzyskać świadczenie postojowe należy spełnić następujący warunek - przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do dnia wejścia w życie ustawy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, nie może być wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Przepis wejdzie w życie z 30-dniowym vacatio legis.

Osoby, wykonujące swoje prace na podstawie umowy zlecenia, mogą być również zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zwolnić zleceniodawcę z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych z tytułu wykonywania umowy zlecenia za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. Zwolnienie może nastąpić na wniosek zleceniobiorcy wykonującego umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, uzyskującego z wykonywania tej umowy zlecenia przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie ze składek jest mechanizmem fakultatywnym, a zleceniobiorca zachowuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Więcej informacji na stronie www.gov.pl


Autor:

sarp.warszawa.pl
admin@sarp.warszawa.pl


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

PRZEGLĄD PRASY

nastepne »

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2023 Architekci.pl All Rights Reserved