Start Regulamin

Regulamin obowiązujący od 25 maja 2018 roku

1.    Szczegółowe zasady przetwarzania danych w ramach Serwisu określa POLITYKA PRYWATNOŚCI, na której treść  Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża swoją zgodę.

2.    Rozalia Ottlewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Architekci w Polsce, z siedzibą w Wołowie (56-100), przy ul. Kazimierza Pułaskiego 3, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 8981321847 REGON: 930943960, (dalej ARCHITEKCI.PL  lub Administrator) w odniesieniu do danych osobowych użytkowników jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej zwane RODO). Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w siedzibie administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.

3.    Architekci.pl zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO), na zasadach szczegółowo określonych w  POLITYCE PRYWATNOŚCI, która zawiera szczegółowe informacje o przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych, prawach.

4. Powierzenie serwisowi architekci.pl danych osobowych następuje poprzez wpis  przez użytkownika dotyczących go danych do bazy www.architekci.pl ; powierzenie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o zgodności danych osobowych z prawdą i przyjęcia do wiadomości uprawnienia, o którym mowa w Punkcie 5a.

5. Wypełniając Formularz Użytkownik zostanie poproszony przez serwis architekci.pl o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub w innych celach. W takim przypadku Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mając na względzie następujące okoliczności:

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta, o czym szczegółowo stanowi POLITYKA PRYWATNOŚCI.  

 

Regulamin obowiązujacy do 25 maja 2018

Regulamin strony WWW (portfolio), wpisu oraz ogłoszeń w serwisie architekci.pl 

I. Postanowienia wstępne

 1. Usługi Stron WWW (portfolio), wpisu oraz  ogłoszeń są świadczone przez Rozalię Ottlewską, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Architekci w Polsce Rozalia Ottlewska, 56-100 Wołów, ul. Pułaskiego 3 w ramach serwisu architekci.pl, znajdującego się pod adresem www.architekci.pl
 2. Świadczenie usług Stron WWW (portfolio), wpisu oraz  ogłoszeń odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności:
  1. prawa i obowiązki użytkowników Stron WWW (portfolio) , wpisu oraz ogłoszeń

II. Słownik nazw
Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia przez serwis architekci.pl usług Stron WWW (portfolio) , wpisu oraz  ogłoszeń
 2. architekci.pl - oznacza serwis architekci.pl znajdujący się pod adresem www.architekci.pl, prowadzony przez Rozalię Ottlewską, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Architekci w Polsce Rozalia Ottlewska, 56-100 Wołów, ul. Pułaskiego 3
 3. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usług stron WWW (portfolio) , wpisu oraz ogłoszeń świadczonych przez serwis architekci.pl na podstawie Regulaminu.
 4. UWAGA: Użytkownikiem może być architekt (pracownia architektury) lub student architektury lub budownictwa lub firma mająca w ofercie usługi/produkty dla architektów lub studentów
 5. Strona WWW - oznacza część techniczną bezpłatnej strony WWW (portfolio).
 6. Zawartość Strony WWW - oznacza treść strony umieszczoną przez użytkownika na serwerze bezpłatnych stron WWW (portfolio).
 7. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z wpisu, ogłoszeń, oraz strony WWW (portfolio); Login stanowi element adresu skrzynki pocztowej Użytkownika oraz element adresu strony WWW (portfolio)Użytkownika.
 8. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do swojego wpisu (danych teleadresowych), ogłoszeń oraz strony WWW (portfolio) 
 9. Formularz - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi zmianę danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.) niezbędnych do udostępnienia Użytkownikowi usług portalu (wpisu, portfolio, ogłoszenia)
 10. Interfejs Użytkownika - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi: realizację prawa do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 11. Ogłoszenie - ogłoszenie płatne lub bezpłatne na stronie głównej lub w jednym z działów www.architekci.pl
 12. Wpis - dane adresowe - wpisanie się do bazy jako architekt, student, lub firma/osoba mająca w ofercie usługę/produkt dla architektów lub studentów

III. Rejestracja konta w portalu www.architekci.pl

 1. W celu założenia konta, Użytkownik powinien wypełnić Formularz, a następnie przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do serwisu architekci.pl, poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.
 2. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:

a.  Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);

b. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą; w przypadku konta z niepełnymi lub nieprawdziwymi danymi architekci.pl mogą usunąć takie konto

c. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik;

d. Użytkownikowi, którego dane osobowe są wpisane do Formularza, przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych;

e. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru Loginu, który:

·      nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub nazwiskiem osoby, która nie wyraziła na to zgody;

·      nie wprowadza osób trzecich w błąd co do osoby, do której należy Wpis

·      nie stanowi słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne lub obraźliwe;

f. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od prób wykorzystywania Loginów, należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły na to zgody;

g. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;

h. Użytkownik nie może posługiwać się Loginem, który został uprzednio wybrany przez innego Użytkownika 

i. administratorem zbioru danych osobowych zawierającego dane wpisane do Formularza jest serwis architekci.pl.

3. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:

a.    przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

b.   upoważnieniem serwisu architekci.pl do przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu w celu świadczenia usług mailingów, ogłoszeń oraz Stron WWW;

c.     przyjęciem do wiadomości prawa wglądu i poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza.

4. Ten sam Użytkownik może korzystać równocześnie nie więcej niż z jednego wpisu do bazy

5. Wypełniając Formularz Użytkownik zostanie poproszony przez serwis architekci.pl o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub w innych celach. W takim przypadku Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mając na względzie następujące okoliczności:

a.    Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych;

b.   powierzenie serwisowi architekci.pl danych osobowych następuje poprzez wpis do bazy www.architekci.pl ; powierzenie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o zgodności danych osobowych z prawdą i przyjęcia do wiadomości uprawnienia, o którym mowa w Punkcie 5a.

c.     administratorem zbioru danych osobowych Użytkownika jest serwisu architekci.pl; serwis architekci.pl jest przy tym uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

7. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą uprawnia serwis architekci.pl do usunięcia Wpisu, Strony WWW i ogłoszeń użytkownika. Podobnie ogłoszenia, które się duplikują  są uznawane za spam i mogą być usunięte przez Architekci.pl 

8. Serwis architekci.pl zastrzega sobie czas 5 dni roboczych na weryfikacje wpisu nowego Użytkownika

9. Założenie konta jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie newsletera i mailingów oraz korespondencji z sklep.architekci.pl. 

10. Zamawiając subskrybcję Newslettera,  subskrybent Newslettera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Rozalie Ottlewską, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  Architekci w Polsce, Rozalia Ottlewskl z siedzibą: Wołów, ul. Pułaskiego 3, jako Administratora danych, jego danych osobowych, przekazanych przy zawarciu i w toku wykonania umowy o subskrybcję newslettera, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), w związku i  w celu jej wykonania. Oświadcza też, iż został poinformowany zgodnie z art. 24 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, że dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego dobrowolnie zgody, w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, w związku z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, a także o przysługującym mu prawie wglądu do danych i ich poprawiania . Wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych  w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z, w związku z wykonaniem niniejszej umowy i w celu jej wykonania.

11. Ponadto Subskrybent  wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na: przetwarzanie danych przez Architekci.pl.  w celach marketingowych, otrzymywanie od  Architekci.pl i jej Partnerów handlowych  informacji handlowych i doręczanie ich na wskazane wyżej jego dane adresowe,  przekazywanie danych, zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie jego danych w przyszłości.

12. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie usługobiorcy zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. W przypadku jeśli użytkownik chcę usunąć Wpis, stronę www lub ogłoszenia wystarczy informacja z w/w prośbą na adres redakcja@architekci.pl . 

13. Ogłoszenia bezpłatne widoczne są 4 dni od momentu ich zatwierdzenia. Ogłoszenia płatne widoczne są z chwilą zaksięgowania kwoty płatności (zwykle ten sam dzień) na dowolny, wybrany przez Użytkownika termin.

14. Redakcja architekci.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zatwierdzania ogłoszeń np. pochodzących od konkurencji lub niezgodnych z profilem działalności portalu. Ponadto Redakcja architekci.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zatwierdzania ogłoszenia, w którym podano więcej niż jedno ogłoszenie o pracy. Należność za ogłoszenie zostaje w takim przypadku zwrócona na konto reklamodawcy.

15. Redakcja architekci.pl zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść ogłoszeń jeśli nie odpowiadają one tematyce działu, w którym są umieszczone. W tym wypadku ogłoszenia są przesuwane do odpowiedniego działu, lub korygowana jest treść ogłoszeń. W dziale "Ogłoszenia" mogą być tylko ogłoszenia dotyczące współpracy, sprzedaży, propozycja usług itp. W działe "Praca" tylko ogłoszenia dotyczące pracy, w dziale "Konkursy" tylko ogłoszenia dotyczące konkursów.

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Serwis architekci.pl dołoży starań, aby korzystanie ze stron www (portfolio), wpisu, ogłoszeń było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże serwis architekci.pl nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia bezproblemowe korzystanie z w/w usług.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu. Oznacza to w szczególności:
  1. publikowanie we wpisie, na stronie www (portfolio) i w ogłoszeniach  jedynie treści zgodnych z obowiązującym prawem;
  2. wykorzystywania wpisu, stron www (portfolio) i  ogłoszeń zgodnie z parametrami określonymi w ich opisie 
 3. Serwis architekci.pl jest uprawniony do Zawieszenia wpisu, strony www (portfolio) i w ogłoszeń w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub jeżeli Zawieszenie okaże się konieczne z przyczyn ustalonych przez serwis architekci.pl.
 4. Serwis architekci.pl jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Pakietu Podstawowego na rzecz Użytkownika w przypadku:
 5. naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika;
 6. braku płatności – dotyczy usług płatnych w www.architekci.pl ;
 7. O ile to będzie możliwe, serwis architekci.pl zawiadomi uprzednio Użytkownika o zamiarze Zablokowania wpisu, strony www (portfolio) lub ogłoszeń lub zaprzestania udostępniania tych usług
 8. W przypadku zaprzestania udostępniania wpisu, strony www (portfolio) lub ogłoszeń, serwis architekci.pl jest uprawniony do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z Loginu należącego do dotychczasowego Użytkownika.
 9. Bez uprzedniej zgody serwis architekci.pl, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z wpisu, strony www (portfolio) lub ogłoszeń.

V. Zakres odpowiedzialności serwisu architekci.pl

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej i zastępuje poprzednio obowiązujący Regulamin  serwisu architekci.pl.
 2. Serwis architekci.pl zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na niniejszej stronie internetowej.
 3. Serwis architekci.pl jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu wpisu, strony www (portfolio) lub ogłoszeń, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od serwisu architekci.pl (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
  3. awarią serwera na którym jest portal www.architekci.pl
 4. Serwis architekci.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem usługi wpisu, strony www (portfolio) lub ogłoszeń
 5. Serwis architekci.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 6. Serwis architekci.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła i Loginu.
 7. Serwis architekci.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z wpisu, strony www lub ogłoszeń w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 8. Serwis architekci.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego korespondencji, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 9. Serwis architekci.pl nie ponosi odpowiedzialności za posty zamieszczone na forum z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach powszechnie obowiązujących w szczególności w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 10. Wyłącznym źródłem zobowiązań serwisu architekci.pl jest Regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla serwisu architekci.pl

VI. Dodatkowe zastrzeżenia

 1. Serwis architekci.pl zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, oprogramowania przeznaczonego do udostępniania wpisu, strony www lub ogłoszeń
 2. Serwis architekci.pl zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania wpisu, strony www lub ogłoszeń
 3. Serwis architekci.pl zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonalnościwpisu, strony www lub ogłoszeń, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
 4. Serwis architekci.pl może usunąć wpis w przypadku podania niepełnego adresu pracowni, miejsca wykonywania działalności lub innych nieprawidłowych danych.
 5. Serwis architekci.pl może zablokować Stronę WWW, która jest niewykorzystana przez pracownię (pusta) lub zawiera dane nie mające nic wspólnego z działalnością pracowni.
 6. Dane zamieszczone w serwisie nie mogą służyć składaniu jakichkolwiek ofert handlowych, wykonywaniu tradycyjnej lub e-mailowej korespondencji seryjnej, tworzeniu innych baz danych, ponadto dane znajdujące się w serwisie nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 7. W przypadku nadania ogłoszenia Premium, można je na życzenie Użytkownika wyłączyć przed upłynięciem daty emisji (np. gdy napłynie wystarczająca liczba zgłoszeń w odpowiedzi na ogłoszenie). W tym przypadku architekci.pl nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany czas emisji.

VII. Korespondencja

 1. Serwis architekci.pl kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z udostępnianiem wpisu, strony www (portfolio) lub ogłoszeń na adres e-mail wybrany lub podany przez Użytkownika w Formularzu.
 2. Serwis architekci.pl zastrzega sobie prawo do przesyłania na adres skrzynki pocztowej użytkownika treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od serwisu architekci.pl jak i innych podmiotów (tzw. mailingi internetowe i pocztowe). Wpis do bazy architekci.pl jest równoczesną zgodą na otrzymywanie takiej korespondencji.

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług wpisu, strony www (portfolio) lub ogłoszeń na adres  redakcja@architekci.pl.
 2. Serwis architekci.pl rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Serwis architekci.pl zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamacje serwis architekci.pl kieruje na adres Użytkownika, wskazany w Rozdziale VII Punkt 1 Regulaminu.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

IX. Zmiany Regulaminu 

Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej  stronie internetowej i zastępuje poprzednio obowiązujący Regulamin serwisu architekci.pl. Serwis architekci.pl zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na niniejszej stronie internetowej.

 

 

 

 

 

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved