Start prawo Tekst ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym…
POWRÓT

07.09.2016

04 czerwca 2016 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Obejmuje on zmiany wprowadzone w 2015 r. Warto przypomnieć, że w 2015 r. ustawę zmieniano 9-krotnie. Opublikowano je w Dziennikach Ustaw 2015 r. pod pozycjami nr 22, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890. Warto zwrócić uwagę na objęcie tekstem jednolitym  dużych zmian w ustawie wprowadzonych ustawą o rewitalizacji (Dz. U. 2015.1777) oraz o związkach metropolitalnych (Dz. U. 2015.1890).

Załączony jednolity tekst nie zawiera najnowszej zmiany obowiązującej od 2 lipca 2016, wynikającej z ustawy o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 2016.904). Zmiany zawarte zostały w art. 40 ustawy, w brzmieniu:

Art. 40. W ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 50:

    a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2a.”,

    b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:
„2c. Inwestor realizujący inwestycję celu publicznego, o której mowa w ust. 2, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa albo ochroną granicy państwowej.”;

  2. w art. 61 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepisów ust. 1 pkt 1–4 nie stosuje się do inwestycji celu publicznego w przypadkach uzasadnionych po- trzebami obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony granicy państwowej.”.
Ocena :  


do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2021 Architekci.pl All Rights Reserved