Start prawo nowelizacja Warunków Technicznych dotycząca wskaźnika…
POWRÓT

04.01.2021

25.12.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Rozporządzenie to nowelizuje obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z późn, zm.).

Głównym celem nowelizacji jest dodanie przepisów epizodycznych, w zakresie wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które wdraża cześć przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153, z 18.06.2010, str. 13, z późn. zm.).

Rozporządzenie uzupełniono o § 329a regulujący kwestię stosowania cząstkowych wartości wskaźników EP i współczynników przenikania ciepła przegród w obiektach, których projekty budowlane albo projekty zagospodarowania działki lub terenu oraz projekty architektoniczno-budowlane zostały złożone z odpowiednimi wnioskami, zgłoszeniami lub dla których wydano odpowiednie decyzje, przed dniem 31.12.2020 r.

 

Rozporządzenie opublikowano w Dz.U z dnia 24 grudnia 2020 r. Poz. 2351. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002351

Ocena :  


do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2023 Architekci.pl All Rights Reserved